תנאי שימוש באתר Payoff


           כללי

 1. מטעמי נוחות בלבד התקנון נוקט בלשון זכר יחיד, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד, ולרבים.
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. אם אינך מסכים אז אל תעשה שימוש באתר זה ובתכניו.
 3. הזמנת קורס באתר תחשב להסכמה מצדך לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאיי התקנון והשימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה.
 5. ‘סביבת הקורסים’ היא סביבה מתוקשבת הכוללת קורסים דיגיטליים (להלן: “התכנים”). הסביבה מאפשרת שימוש וצפייה בתכנים בלבד.
 6. המשתתף רוכש זכות שימוש לצפייה בקורס לזמן מוגבל והכל כמפורט בהמשך.
 7. סעיפי התקנון שלהלן מתייחסים לכל התכנים המוצעים בקורסים ובמארזי התוכן, ובכלל זה, בין היתר, לאופן השימוש ולאופי ההתקשרות עם מי שרוכש זכות שימוש לצפייה בקורס.
 8. על התקנון יחול הדין הישראלי ולבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט עליו.

 9. רכישת זכות צפייה בקורסים ותנאי שימוש

 10. השימוש בשירותי האתר מותר לבגירים בני 18 שנים ומעלה, הכשירים לבצע פעולות משפטיות והמחזיקים בכרטיס אשראי כדין. 
 11.  הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, אפליקציית ביט או פייפל, והעסקה תתבצע לאחר קבלת האישור של חברת האשראי.
 12. רכישת זכות שימוש לצפייה מתבצעת בעזרת עגלת הקניות.
 13. פעולת החיוב מתבצעת מיד עם השלמת הרכישה, ולאחר מכן הקורסים יהיו זמינים לצפייה באזור האישי. 
 14. מרגע שבוצעה הקניה לא ניתן לבטל ולא יינתן החזר כספי, לרבות למשתמש שלא ניצל את יתרת זכותו במינוי.
 15. הנרשם בעזרת ‘קוד קופון’ אינו רשאי לעשות שימוש ב’קוד קופון’ אשר ניתן לאדם אחר.
 16. האחריות לקביעת מחיר הקורס היא של הנהלת האתר. המחירים המצוינים באתר כוללים מע”מ.
 17. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר הקורס מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה.
 18. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שיווק של קורס בכל עת, לשלוש זכות רכישה של זכות צפיה בקורס, לחסום אפשרות רכישה של קורס, והכל לפי שיקול דעתה.
 19. לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר רישום לקורס וקבלת אישור הרשמה.
 20. השימוש בתכני הקורסים, לרבות תמונות, טקסטים, מצגות, אנימציות, קובצי קול, וידאו ותרגול, הוא אך ורק למטרות לימוד, הוראה, עיון ומחקר אישי, או למטרות שימוש הוגן המפורטות בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, תזס”ח-2007 ובכפוף לרגישת רישוי צפייה אישי.
 21. השימוש בקורסים כפוף לרכישת רישוי צפייה אישי.
 22. תקופת הזכות לצפייה נקבעת בהסכם הרכישה, ואם לא צוין אחרת הינה ל-90 ימים ממועד רכישת הקורס.
 23. זכות השימוש לצפייה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 24. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמנים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת ההנהלה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן ההנהלה רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/ זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 25. המשתמשים אינם מורשים לעשות כל שימוש המנוגד לחוק ו/או לתנאי השימוש כדלקמן: (1) אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או לשנות כל חלק שהוא מהתכנים הדיגיטליים; (2) אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בכולם או בחלקם, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש בלא לפי היתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מצפייה בתוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא הסכמה מפורשת, בכתב ומראש, שלא ההנהלה; (3) אין לשנות או להפריע לשירות או לסביבה/ תשתית, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות, לאתר או לתוכן הדיגיטלי; (4) אין לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים על מנת להשיג גישה לתוכן הדיגיטלי; (5) אין להעביר, להשכיר, לתת רישיון משנה, להשאיל, להפיץ, להציג או לעשות שימוש בתוכן הדיגיטלי הזמין לצד שלישי.

 26. זכויות יוצרים

 27.  כל התכנים, העיצוב והתצוגה באתר זה מהווים קניין רוחני של הנהלת האתר, או של צדדים שלישיים, ומוגנים על פי חוק. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להוות עבירה פלילית.
 28. אין לבצע כל שינוי ו/או שימוש זכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו ו/או בחומר הכתוב ו/או המוקלט ו/או המצולם המועבר למשתתפי הקורסים.
 29. תכנים מכל סוג המפרים זכויות יוצרים, או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, יוסרו מיד לפי שיקול דעתה של ההנהלה.
 30. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בסביבה, בתכולתה ובשירותיה על פי הצרכים ושיקול דעתה הבלעדי. שינויים מסוג זה עלולים להביא למחיקת ‘תכנים אישיים’ שיצרו המשתמשים בעריכת התוכן המקורי.
 31. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור /או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם, ובגין כל נזק תוצאתי, נלווה או ישיר (לרבות נזק בגין אובדם של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשימוש), הנובעים מן השימוש בשירות או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות.

 32. אבטחה ואיסוף נתונים

 33.  הרכישה מאובטת באמצעות SSL ונהלים לאבטחת מידע המצמצמים סיכויים לחדירה ללא אישור ההנהלה. אך מטבע הדברים אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, ההנהלה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.
 34. הנתונים באתר נמסרים על ידי המשתתף באופן יזום במסגרת ביצוע ההרשמה. עם הרישום לאתר, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לצרפו לרשימת הדיוור, לשם קבלת חומר פרסומי/ אחר למייל שלו ו/או לטלפון הנייד שלו.
 35. לא תהא למשתתףכל טענה בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.
 36. הסרה מהדיוור ניתן לבצע אוטומטית עם קבלתה ו/או באמצעות פניה אלינו במייל.

 37. הגבלת אחריות

 38. מובהר בזה ומודגש כי אין בתכנים הכלולים באתר זה, בכל פורמט שהוא, כדי להוות יעוץ משפטי ו/או יעוץ כלשהו, או תחליף ליעוץ שכזה, בכל נושא או תחום, לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורס.
 39. כל התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי לצורך לימוד והעשרה ולא מהווים המלצות לפעולה ו/או יעוץ.
 40. ההנהלה וסגל המרצים אינם אחראים ולא יישאו בשום אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו ו/או במידע ו/או בהסתמכות על כל מידע כלשהו המועבר במסגרת הקורס.
 41. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הטלת אחריות על הפלטפורמה בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש עבור השירות בתקופת המינוי.

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו באזור האישי. שימוש מהנה!